LEGAL FRAMEWORK

STATUTUL ASOCIAŢIEI „GRUPUL STUDENŢILOR MEDICINIŞTI CU ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ”
adoptat în cadrul ședinței Adunării Generale din data de 23.06.2019

Capitolul  I

CONSTITUIRE ȘI OBIECTIVE

Art.1. Se înființează „Grupul studenților mediciniști cu activitate științifică”, prescurtat „SOMS”, asociație științifică a studenților și tinerilor absolvenți mediciniști. Aceasta continuă tradiția „Societății științifice a studenților mediciniști”, care a funcționat în Facultatea de Medicină Generală – UMF București în perioada 1986-1990.

Art.2. Denumirea Asociației este GRUPUL STUDENȚILOR MEDICINIȘTI CU ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ, conform dovezii de disponibilitate.

Art.3. Traducerile recunoscute ale acestei denumiri sunt:

–          „Scientific Organisation of Medical Students”;

–          „Société Scientifique des Etudiants en Médecine”.

Singura abreviere recunoscută este „SOMS”.

Singurele site-uri recunoscute oficial sunt , www.soms.ro, si www.soms-medics.com

Art.4. Asociația are sediul în București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Medicină, B-dul. Eroilor Sanitari, Nr.8. Sediul poate fi modificat în baza hotărârii Consiliului Director. Asociația poate înființa filiale sau sucursale, în condițiile legii.

Art.5. Asociația va funcționa pe o perioadă nedeterminată cu posibilitatea ca Adunarea Generală să schimbe perioada de funcționare.

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art.6. Asociația are drept scop a reuni pe toți studenții mediciniști care au activitate de cercetare științifică.

Obiectivele sunt următoarele:

 • a promova și a sprijini activitățile de cercetare științifică ale studenților mediciniști, decontând cheltuielile deplasărilor în interes științific și acordând burse, premii, distincții și diplome;
 • a crea un cadru academic recunoscut în care studenții mediciniști să își poată comunica lucrările științifice, prin organizarea de manifestări științifice publice;
 • a facilita schimbul de experiență si de informații științifice și profesionale, la nivel național și internațional, promovând o colaborare strânsă cu cadrele didactice și de cercetare din instituțiile de cercetare si medico-farmaceutice din țară și din străinătate;
 • a promova întrunirile științifice naționale și participarea membrilor Asociației la congresele internaționale;
 • a crea și a întări relațiile cu alte asociații cu activitate similară;
 • a organiza conferinte ateliere si congrese medicale prin care studenții mediciniști să dobândească sau/și să își exerseze abilitățile teoretice si practice necesare pentru realizarea activității clinice ulterioare sau de cercetare științifică;
 • a facilita schimbul de experiență medicală cu studenți, cercetători din domenii biomedicale, instituții de învățământ sau medicale din țară sau din străinătate în cadrul unor programe naționale sau internaționale.

Art.7. Veniturile Asociației provin din: cotizațiile membrilor, taxe de înscriere, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiții legale, dividendele societăților comerciale înființate de asociația în cauză, venituri realizate din activități economice directe, donații, sponsorizări sau legate, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale și alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul II

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ASOCIAȚIEI

Art.8. Asociația Grupul Studenților Mediciniști cu Activitate Științifică este formată din membrii fondatori ai Asociației, membrii activi, membrii onorifici, membrii asociați si membrii fondatori ai congresului MEDICS.

Art 9. Calitatea de membru activ al Asociației se acordă de către Consiliul Director, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) candidatul este student la medicină;

b) candidatul a acumulat, în cadrul Asociației, un total minim de 100 de puncte. Punctajul se acordă pentru urmatoarele activități:

 • prezentarea unei lucrări științifice originale, definită conform articolului 10 ;
 • coordonarea unor conferințe sau ateliere organizate de Asociație, definite conform articolului 11 din prezentul Statut;
 • participarea în calitate de voluntar în cadrul unor conferințe sau ateliere organizate de Asociație sau de parteneri ai Asociației definite conform art. 11 din prezentul Statut;
 • coordonarea sau participarea în calitate de voluntar în cadrul congreselor organizate de Asociație;
 • susținerea unei prezentări știintifice în cadrul evenimentelor organizate de Asociație în acest scop și care nu se califică conform criteriilor pct. 1.

Lista ce contine tipul de conferințe, ateliere, congrese sau oricare alte evenimente științifice organizate de Asociatie si care nu contravin prezentului statut pentru care se acordă puncte, precum și punctajul aferent se află în Anexa 1 a prezentului statut. Modificarea acestei anexe se realizează de către Consiliul Director prin votul a jumătate plus unu din membrii săi sau de către Adunarea Generală constituită statutar prin votul a jumătate plus unu din membrii prezenți cu respectarea prezentului Statut.

c) candidatul a solicitat în scris dobândirea calității de membru activ;

d) candidatul a făcut dovada plății taxei de înregistrare ca membru activ. Cuantumul taxei de înregistrare ca membru activ este stabilită de către Consililul Director la începutul fiecarui an Universitar.

e) constatarea îndeplinirii cumulative a condițiilor necesare pentru a deveni membru activ al Asociației se face de către Consiliul Director în mai multe perioade diferite ale anului astfel: în primele 15 zile ale lunii Octombrie, în primele 15 zile ale lunii Decembrie, în ultimele 15 zile ale lunii Martie, în primele 15 zile ale lunii Mai și cu 10 zile înainte de orice Adunare Generala Ordinară. Consiliul Director are obligativitatea de a se întruni în perioadele antemenționate pentru a constata îndeplinirea cumulativă a condițiilor necesare pentru a deveni membru activ al Asociației. În caz de forță majoră în care Consiliul Director nu se poate întruni într-una din perioadele anterior menționate acesta are obligația de a organiza o nouă intâlnire într-un interval rezonabil, dar nu mai mult de 30 de zile de la ultima zi a intervalului în care trebuia să se întrunească conform acestui statut.

f) constatarea îndeplinirii cumulative a condițiilor necesare pentru a deveni membru activ al Asociației se poate face și de către Adunarea Generală ordinară sau extraordinară legal constituită.

Tentativa de fraudă sau frauda în dobîndirea calității de membru activ al Asociației atrage invalidarea tuturor punctelor acumulate până la momentul dovedirii acesteia și după caz excluderea din Asociație sau imposibilitatea de a mai deveni membru activ al Asociației. Constatarea fraudei sau tentativei de fraudă este realizată de Consilul Director. Propunerea de excludere a membrului activ care a dobândit fraudulos această calitate se realizează conform prezentului Statut. Interdicția de a mai deveni membru al Asociației este luată de Adunarea Generală constituită statutar cu votul a jumătate plus unu din membrii cu drept de vot prezenți și după invitarea celui în cauză pentru a-și exprima punctul de vedere.

Art. 10

O lucrare științifică originală are drept scop testarea unei ipoteze științifice. Se exclud prezentările de caz, review-urile și meta-analizele.

a) Lucrarea științifică originală trebuie să respecte urmatoarea structură:

 1. Introducere și scop;
 2. Materiale și Metode;
 3. Rezultate;
 4. Concluzii;
 5. Bibliografie.

Pentru constituirea bibliografiei sunt acceptate doar referințele aferente lucrărilor științific valide și publicate în surse acceptate de comunitatea științifică.

b) Pentru confirmarea implicării studentului în realizarea lucrării științifice originale și a studiului ce stă la baza acesteia este necesară o declarație în scris a supervizorului științific al acestuia, dovedind afilierea studentului la un centru de cercetare sau instituție medicală și contribuția sa reală la studiul științific menționat anterior.

Declarația în scris trebuie completată pe baza formularului din anexa 2 al prezentului statut. Orice altă declarație în afara celei din anexa 2 nu este acceptată. Conținutul anexei 2 poate fi modificat de către Consiliul Director sau de către Adunarea Generală prin vot cu majoritate de jumătate plus unu.

c) Cadrul de prezentare al lucrării științifice originale

Lucrarea științifică originală trebuie prezentată:

 1. în cadrul conferințelor Asociației destinate noilor membri, sau
 2. în cadrul sesiunilor de prezentări orale la congresele organizate de Asociație.

Art.11 Definirea conferințelor și atelierelor organizate de Asociație

a) Conferința reprezintă evenimentul în cadrul căruia participanții asistă la expunerea unor subiecte cu tematică medicală și/sau biomedicală, fara a conține o latură practică a implicarii participantului.

b) Atelierul reprezintă evenimentul în cadrul căruia participanții deprind o abilitate practică medicală și/sau biomedicală.

c) Lista efectivă a conferințelor, atelierelor, congreselor sau oricăror altor evenimente științifice organizate de Asociatie si care nu contravin prezentului statut pentru care se acorda puncte necesare dobândirii și menținerii calității de membru activ precum și încadrarea acestora în categoriile de punctaj conform Anexei 1 a prezentului statut este stabilită de către Consiliul Director. Modificarea acestei liste se realizează de către Consiliul Director sau de către Adunarea Generală constituită statutar prin votul a jumătate plus unu din membrii prezenți cu respectarea prezentului Statut.

d) Nu pot fi incluse în lista cu evenimente științifice pentru care se acordă puncte necesare dobândirii și menținerii calității de membru activ activități non-științifice, activități din afara domeniului medical sau biomedical, congrese sau conferințe care nu sunt organizate de Asociație sau de parteneri oficiali ai acesteia sau oricare alte evenimente ce nu corespund scopului și obiectivelor Asociației, ce aduc prejudicii de orice ordin Asociației sau care contravin legislației in vigoare sau codului de conduită etică.

 

Art 12. Păstrarea calității de membru acti

a) Calitatea de membru activ este obținută prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor de la art. 9;

b) Punctajul acumulat, necesar dobîndirii calității de membru activ este valabil doar pentru anul univesitar în curs. Calitatea de membru activ este revizuită de către Consiliul Director la sfârșitul fiecărui an universitar, în scopul păstrării calității de membru activ în anul universitar consecutiv.

c) Pentru a își păstra calitatea de membru activ trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. păstrarea calității de student la medicină în anul universitar pentru care se realizeaza evaluarea;
 2. acumularea de către membrul activ a unui număr minim de 60 (șaizeci) de puncte necesare păstrării calității de membru activ;
 3. plata taxei de membru activ în cuantumul stabilit de Consiliul Director pâna la data de 1 Octombrie a anului curent. Aceast termen poate fi amânat prin decizia Consiliului Director, dar nu mai mult de 2 (două) luni de zile.

d) Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de la art 12. alineatul c) este constată de către Consiliul Director care este obligat să îi aducă la cunoștiință, în scris prin intermediul mijloacelor fizice sau electronice membrului activ în cauză.

e) Membrul activ care nu îndeplinește cumulativ condițiile necesare pentru a își păstra această calitate are la dispozitie 3 (trei) săptămâni universitare din momentul în care îi este comunicat acest fapt de către Consiliul Director pentru a încerca să îndeplinească aceste condiții. În cazul în care membrul activ nu îndeplineste nici dupa această perioadă de 3 (trei) săptămâni condițiile de la art 12. alineatul c) Consiliul Director constată încetarea de drept a calității de membru activ. Redobîndirea calității de membru activ se face în aceleași condiții ca și pentru dobîndirea inițială a acestei calități conform art. 9.

Art.13. Calitatea de membru activ al Asociației încetează în următoarele situații:

a) neîndeplinirea conditiilor cumulative prevazute la art 12 alineatul c). Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor de la art 12. alineatul c) este constată de către Consiliul Director care este obligat să îi aducă la cunoștiință, în scris prin intermediul mijloacelor fizice sau electronice membrului activ în cauză. Membrul activ care nu îndeplinește cumulativ condițiile necesare pentru a își păstra această calitate are la dispozitie 3 (trei) săptămâni universitare din momentul în care îi este comunicat acest fapt de către Consiliul Director pentru a încerca să îndeplinească aceste conditii. În cazul în care membrul activ nu îndeplineste nici dupa această perioadă de 3 (trei) săptămâni condițiile de la art 12. alineatul c) Consiliul Director constată încetarea de drept a calității de membru activ. Redobîndirea calității de membru activ se face în aceleași condiții ca și pentru dobîndirea inițială a acestei calități conform art. 9.

b) prin renunțare scrisă. Cererea de renunțare la calitatea de membru activ se înaintează Consiliului Director care ia cunoștiință de ea;

c) de drept, prin deces;

d) absolvenții cursurilor de licență își pierd calitatea de membru activ;

e) la solicitarea Consiliului Director sau a ¼ (o pătrime) din membrii activi și după invitarea celui a cărui excludere se solicită pentru a-și exprima punctul de vedere, Adunarea Generală poate hotărî excluderea oricărui membru activ în următoarele situații;

 1.  abateri grave de la deontologia și practica activității științifice;
 2. încălcări ale Statutului;
 3. grave prejudicii de imagine sau materiale aduse Asociației.

Art.14. a) Membrii onorifici ai Asociației vor putea fi aleși dintre medici, personalități științifice din domenii biomedicale sau studenți români sau străini care au excelat în activitatea de cercetare sau care au contribuit esențial la dezvoltarea activității științifice a Asociației.

b) Primirea acestor membri se propune de către Consiliul Director sau de către 1/4 (o pătrime) din membrii activi și se aprobă de către Adunarea Generală cu majoritatea de jumătate plus unu a voturilor celor prezenți.

c) Membrii onorifici sunt scutiți de la plata oricărei taxe de membru.

Art. 15. Calitatea de membru onorific al Asociației încetează în următoarele situații:

a) prin renunțare scrisă. Cererea de renunțare la calitatea de membru onorific se înaintează Consiliului Director care ia cunoștiință de ea;

b) de drept, prin deces;

c) la propunerea Consiliului Director sau a 1/2 (jumătate) din membrii activi și după invitarea celui a cărui excludere se solicită pentru a-și exprima punctul de vedere, Adunarea Generală poate hotărî excluderea prin votul a cel putin 2/3 (două treimi) din membrii activi, în urma abaterii grave, publice de conduită, care aduce prejudiciu de orice natură Asociației. Propunerea Consiliului Director de excludere a membrului onorific poate fi facută prin votul unanim al membrilor acestuia.

Art.16. a) Membrii asociați pot fi toți studenții mediciniști care doresc să participe (ca organizator, voluntar sau participant pasiv) la evenimentele Asociației și care au plătit taxa de membru asociat. De asemenea, pot deveni membri asociați studenții din profiluri nemedicale, în scopul atragerii lor pentru activitatea de cercetare cu implicații medicale;

b) Calitatea de membru asociat se dobîndește în momentul plății taxei de membru asociat și prin depunerea unei cereri scrise în format fizic sau electronic adresată Consiliului Director;

c) Calitatea de membru asociat se păstrează pe o durată de 1 an calendaristic de la plata taxei de membru asociat și de la depunerea cererii adresate Consiliului Director. Păstrarea calității de membru asociat se realizează prin achitarea taxei de membru asociat până la data încheierii perioadei de 1 an calendaristic pentru care s-a realizat plata taxei anterioare. În cazul neplății taxei de membru asociat pâna la data limită respectivul își pierde calitatea de membru asociat. Redobîndirea calității de membru asociat se realizează în aceleași condiții ca și dobîndirea ei;

d) Taxa de membru asociat este stabilită de către Consililul Director la începutul fiecarui an Universitar;

e) Membrii asociați pot participa la dezbaterile științifice ale Asociației, la conferințele, atelierele și congresele organizate de Asociație sau de partenerii oficiali ai acesteia. De asemenea, membrii asociați pot participa în calitate de observatori la Adunarea Generală ordinară sau extraordinară fără a avea însă dreptul de a vota sau de a fi votat.

Art.17 Calitatea de membru asociat al Asociației încetează în următoarele situații:

a) prin renunțare scrisă. Cererea de renunțare la calitatea de membru asociat se înaintează Consiliului Director care ia cunoștiință de ea;

b) prin neplata cotizației până la data încheierii perioadei de 1 an calendaristic pentru care s-a realizat plata taxei anterioare;

c) de drept, prin dobîndirea calității de membru activ sau de membru onorific;

d) de drept, prin deces;

e) absolvenții cursurilor de licență își pierd calitatea de membru asociat;

f) la solicitarea Consiliului Director sau a ¼ (o pătrime) din membrii activi și după invitarea celui a cărui excludere se solicită pentru a-și exprima punctul de vedere, Adunarea Generală poate hotărî excluderea                 oricărui membru asociat în următoarele situații:

 1. abateri grave de la deontologia și practica activității științifice;
 2. încălcări ale Statutului;
 3. grave prejudicii de imagine sau materiale aduse Asociației.

Art 18. Membrii fondatori Medical International Conference for Students (MEDICS) sunt acei studenți care au contribuit la înființarea și dezvoltarea acestui congres. Aceștia sunt următorii:

 1. Camelia Alexandra Acatrinei
 2. Călin Dumitru Cavaropol
 3. Alexandru-Andrei Dimancea
 4. Ioana-Florentina Grigoraș
 5. Victor Ștefan Ionescu
 6. Andrei Popa
 7. Mihai Stancu
 8. Diana Toma
 9. Cristina Vâjâitu

Calitatea de membru fondator MEDICS este permanentă și irevocabilă. Membrii fondatori MEDICS sunt scutiți de la plata oricărei cotizații de membru sau taxă de participare la congresul MEDICS sau la alte congrese organizate de Asociație.

Art.19.

a) Toți membrii SOMS au următoarele drepturi și obligații:

 1. dreptul de a participa la sesiunile științifice ale Asociației;
 2. dreptul de a-și expune punctele de vedere și de a solicita informații cu privire la activitatea Asociației;
 3. dreptul de a-și preciza personal punctele de vedere atunci când organele de conducere și control ale Asociației iau în discuție probleme care îi privesc;
 4. obligația de a cunoaște și respecta Statutul și hotărârile legale și statutare ale Consiliului Director și ale Adunării Generale;
 5. obligația de a apăra și sprijini interesele Asociației, precum și obligația de a manifesta o conduită care să nu contravină scopurilor și intereselor Asociației;
 6. obligația de a achita la data stabilită prin actualul Statut cotizația anuală de membru asociat sau activ. Sunt exceptați de la plata taxei de membru- membrii onorifici, membrii fondatori ai Asociației și membrii fondatori MEDICS.

b) Membrii onorifici și membrii fondatori MEDICS au, în plus, următoarele drepturi și obligații:

 1. dreptul de a alege Consiliul Director al Asociației, precum și drept de vot în cadrul Adunării Generale.
 2. orice alt drept sau obligație stabilite de acest Statut.

c) Membrii activi au, în plus, următoarele drepturi și obligații:

 1. dreptul de a fi sprijiniți în vederea perfecționării profesionale și în vederea valorificării activității lor științifice; acest drept face referire la posibilitatea de accesare a burselor, granturilor de cercetare și decontarea cheltuielilor de deplasare;
 2. dreptul de a alege și de a fi ales în Consiliul Director al Asociației, precum și drept de vot în cadrul Adunării Generale.
 3. orice alt drept sau obligație stabilite de acest Statut.

d) Membrii activi care nu au cotizația plătită la zi la data desfășurării Adunării Generale nu au drept de vot și nici dreptul de a candida pentru ocuparea oricărei funcții în cadrul respectivei Adunări Generale.

Art. 20. a) Taxa de membru reprezintă acea cotizație anuală achitată de membrii acestei asociații pentru a dobîndii sau/și păstra statutul de membru.

b) Taxa de membru este de 3 feluri:

 1. Taxa de înregistrare ca membru activ al Asociației;
 2. Taxa de membru activ al Asociației;
 3. Taxa de membru asociat al Asociației.
 1. Taxa de înregistrare ca membru activ reprezintă acea cotizație, achitată de o persoană, necesară dobîndirii calității de membru activ conform acestui Statut. Această taxă se achita o singură data la dobîndirea calității de membru activ sau la redobîndirea acestei calități daca ea a fost pierdută anterior.
 2. Taxa de membru activ reprezintă acea cotizație achitată anual de un membru activ pentru a își păstra această calitate conform prezentului Statut. Taxa de membru activ se achită pana la data de 1 Octombrie a anului curent. Aceast termen poate fi amânat prin decizia Consiliului Director, dar nu mai mult de 2 (două) luni de zile. Neplata parțială sau integrală a acestei taxe până la data limită stabilită de prezentul Statut atrage după sine începutul procedurii de pierdere a statutului de membru activ conform Art. 12 și Art. 13 din prezentul Statut.
 3. Taxa de membru asociat reprezintă acea cotizație anuală achitată de o persoană pentru a deveni membru asociat al SOMS sau pentru a își păstra această calitate în conformitate cu reglementările prezentului Statut. Achitarea până la data încheierii perioadei de 1 an calendaristic pentru care s-a realizat plata taxei anterioare a taxei de membru asociat determină păstrarea calității de membru asociat. În cazul neachitării taxei de membru asociat pâna la data limită respectiva persoană își pierde calitatea de membru asociat.

c) Cuantumul taxelor de membru este stabilit la începutul fiecarui an universitar prin decizia Consiliului Director.

d) Consiliui Director poate decide adoptarea căt și cuantumul unor taxe de participare la ateliere, congrese sau alte evenimente științifice organizate de Asociație.

e) Sunt exceptați de la plata oricărei taxe de membru sau taxe de participare la ateliere sau alte evenimente științifice organizate de Asociație membrii onorifici, membrii fondatori ai Asociației și membrii fondatori ai MEDICS.

g) Membrii fondatori ai MEDICS sunt scutiți de plata oricărei taxe de participare la congresul MEDICS sau la alte congrese organizate de Asociație.

f) Adunarea Generală statutar constituită poate decide prin vot majoritar cu jumătate plus unu din membrii cu drept de vot prezenți modificarea cuantumului oricărei taxe sau adoptarea oricarei alte taxe ce nu contravine prezentului Statut.

 

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE

Art.21. Organele Asociației sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director, Cenzorul.

Art.22. a) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor activi și onorifici ai Asociației, precum și din membrii fondatori MEDICS.

b) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director și Cenzorului.

c) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

stabilește strategia și obiectivele generale ale Asociației;

 1. dezbate și aprobă bugetul de venituri și bilanțul contabil;
 2. alege și revocă prin vot direct și secret membrii Consiliului Director și Cenzorul;
 3. hotărăște cu privire la înființarea de filiale;
 4. la propunerea Consiliului Director, hotărăște cu privire la modificarea Actului Constitutiv și a Statutului;
 5. hotărăște cu privire la dizolvarea și lichidarea Asociației;
 6. dezbate și aprobă raportul de activitate întocmit de Consiliul Director și prezentat de Președinte;
 7. dezbate și aprobă rapoartele Cenzorului;
 8. propune si decide asupra excluderii unor membri din Asociație conform prezentului statut;
 9. orice alte atribuții prevăzute de lege sau Statut.

Art.23. a) Adunarea Generală este ordinară și extraordinară.

b) Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director.

c) Adunarea Generală extraordinară se convoacă de către: Consiliul Director din proprie inițiativă sau la cererea a cel puțin ¼ (o pătrime) din numărul membrilor activi sau la cererea a minim 3 membri onorifici simultan, dacă a intervenit cel puțin una dintre următoarele situații:

 • se impune în mod necesar modificarea Statutului sau a Regulamentului;
 • au apărut situații care pun în pericol existența Asociației;
 • pentru excluderea unor membri din Asociație sau revocarea unor membri ai Consiliului Director sau a Cenzorului.

d) Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată și de către Cenzor, dacă a intervenit cel puțin una din următoarele situații:

 • constatarea unor deficiențe majore in modul de gestiune al Asociației;
 • constatatrea unor deficiențe majore în modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 • constatarea unor abateri grave de la normele reglementate de legislația în vigoare din România.

e) Convocarea Adunării Generale se face prin invitații scrise ce vor cuprinde locul, data și ora desfășurării Adunării Generale, ordinea de zi, semnăturile membrilor Consiliului Director și ștampila Asociației. În cazul convocării Adunării Generale de către cel puțin o pătrime (1/4) din numărul membrilor activi, de către minim trei (3) membrii onorifici sau de către Cenzor, aceasta se va face prin înștiințarea scrisă a Consiliului Director de către inițiator/inițiatori precum și prin invitație publică scrisă ce va cuprinde locul, data și ora desfășurării Adunării Generale, ordinea de zi, semnăturile membrilor inițiatori sau a Cenzorului în cazul inițierii procedurii de către acesta. Înștiințarea scrisă a Consiliului Director asupra inițiativei se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea Adunarii Generale Extraordinare.

f) Invitațiile vor fi postate pe site-ul Asociației și vor fi aduse la cunoștiința fiecărui membru al Adunării Generale prin e-mail, fax, sau orice mijloc electronic care dovedește faptul trimiterii.

g) În cazul Adunării Generale Ordinare înștiințarea membrilor cu respectarea regulilor prezentului Statut se efectuează cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale.

h) În cazul Adunării Generale Extraordinare înștiințarea membrilor cu respectarea regulilor prezentului Statut se efectuează cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea Adunării Generale.

Art.24. Adunarea Generală se consideră legal constituită când la ea participă cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor activi sau cel puțin un sfert plus unu din numarul membrilor activi și un sfert plus unu din numărul membrilor onorifici.

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate de jumătate plus unu a membrilor prezenți, cu excepția hotărârii de dizolvare și lichidare, care se ia cu majoritatea de jumătate plus unu din numărul membrilor Adunării Generale.

Atunci când, în lipsa cvorumului de prezență, Adunarea Generală nu se poate constitui în mod legal și statutar, aceasta se reconvoacă în cel mult 10 zile calendaristice, situație în care se vor putea adopta hotărâri cu majoritate de jumătate plus unu din voturile celor prezenți, indiferent de numărul acestora.

Art.25. Ședințele Adunării Generale vor fi prezidate de către Președintele Asociației sau de orice alt membru fondator sau onorific, desemnat prin vot. Ordinea de zi a unei ședințe de alegeri va cuprinde obligatoriu:

 • raportul Președintelui;
 • darea de seamă financiară a Cenzorului;
 • alegerea noului Consiliu Director cu prezentarea candidaților și a Cenzorului votul fiind direct și secret.

Art. 26. Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii și ale Statutului sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației.

Art.27. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și este format din Președinte, Vicepreședinte Relații Interne, Vicepreședinte Relații Externe, Director Departament Științific, Secretar General și Trezorier.

Art. 28. Membrii Consiliului Director pot candida și pot fi aleși în cadrul Adunării Generale consituite statutar conform următoarelor reguli:

 • Președintele: pentru a fi eligibil pentru funcția de Președinte candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie student în medicină în anul IV (patru) universitar sau într-un an superior universitar, în momentul preluării funcției, să fie membru activ al Asociației atât la momentul depunerii candidaturii și al votului cât și la momentul preluării funcției, să aibă cotizația de membru activ plătită pentru anul universitar în curs, să fi fost membru al comitetului de organizare la cel puțin o ediție a congresului MEDICS;
 • Vicepreședinte Relații Interne: pentru a fi eligibil pentru funcția de Vicepreședinte relații interne, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie student în medicină în anul III (trei) universitar sau într-un an superior universitar în momentul preluării funcției, să fie membru activ al Asociației atât la momentul depunerii candidaturii și al votului cât și la momentul preluării funcției, să aibă cotizația de membru activ plătită pentru anul universitar în curs, sa fi fost membru al comitetului de organizare la cel putin o ediție a congresului MEDICS;
 • Vicepreședinte Relații Externe: pentru a fi eligibil pentru funcția de Vicepreședinte relații externe candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie student în medicină în anul III (trei) universitar sau într-un an superior universitar în momentul preluării funcției, să fie membru activ al Asociației atât la momentul depunerii candidaturii și al votului cât și la momentul preluării funcției, să aibă cotizația de membru activ plătită pentru anul universitar în curs;
 • Directorul Departamentului Științific, Secretarul General, Trezorierul: pentru a fi eligibili pentru una din aceste funcții candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții: sa fie membru activ al Asociației atât la momentul depunerii candidaturii și al votului cât și la momentul preluării funcției, să aibă cotizația de membru activ plătită pentru anul universitar în curs și sa fie student înmatriculat la cursurile de zi ale unei facultăți de medicină generală.

Mandatul pentru orice funcție din cadrul Consiliului Director este de 12 luni și intră în vigoare la începutul anului universitar. Un membru activ poate ocupa, consecutiv sau la distanță, de maximum două ori aceeași funcție în cadrul Consiliului Director.

Membrii Consiliului Director nu pot ocupa pe toata durata exercitării mandatului funcții în organisme de conducere sau/și control ale altor asociații, fundații sau federații cu excepția federațiilor sau asociațiilor la care SOMS aderă în mod oficial.

Art.29. Membrii Consiliului Director vor fi aleși individual prin vot direct și secret în cursul Adunării Generale de alegeri. Votul va fi exprimat prin metode electronice securizate care să asigure caracterul secret al votului și să prevină frauda de orice fel. Sistemul electronic de vot va fi implementat fie pe site-ul oficial al asociației, fie pe o platformă electronică parteneră. Responsabilitatea pentru implementarea sistemului de vot electronic, precum și pentru asigurarea funcționării optime a acestuia îi revine Consiliului Director. Votul electronic poate fi exercitat și la distanță de către membrii activi cu drept de vot care din motive obiective nu pot participa fizic la ședința Adunării Generale în condițiile în care aceștia pot avea acces la o transmisiune audio-video în timp real a ședinței de alegeri. În cazul în care aceștia nu pot beneficia de această transmisiune audio-video în timp real nu își vor putea exercita votul electronic la distanță. În situația în care sistemul electronic de vot nu este diponibil la momentul alegerilor sau nu îndeplinește condițiile tehnice sau de securitate necesare, votul se va desfășura pe buletine de vot tipărite, fără a exista posibilitatea votului la distanță. Votul la distanță pentru alegerea membrilor Consiliului Director nu se poate exercita prin intermediul unui mandatar.

Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada mandatului și executarea bugetului de venituri și de cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației;

b) încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației;

c) convoacă și organizează Adunările Generale și manifestările științifice;

d) aprobă organigrama și politica de personal a Asociației cu rezolvarea tuturor problemelor administrative;

e) prezintă informări anuale asupra activității Asociației și fondurilor gestionate în fața Adunării Generale;

f) facilitează membrilor activi sau asociați cu activități deosebite acordarea de burse, schimburi de experiență, participare la congrese;

g) stabilește cuantumul și modalitatea de achitare a cotizației anuale a membrilor activi și asociați;

h) aprobă raportul punctajelor fiecărui membru activ la finalul fiecărui an universitar;

i) constată neîndeplinirea condițiilor necesare așa cum au fost ele definite de prezentul Statut pentru menținerea calității de membru activ și încetarea acestei calități;

j) stabilește în conformitate cu prezentul statut lista de conferințe, ateliere sau alte activități științifice pentru care se acordă punctaj de membru precum și numărul de puncte aferente;

k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Hotărârile Consiliului Director se iau cu majoritatea voturilor exprimate direct și deschis. În cazul egalității de voturi în Consiliul Director, se dezbate din nou și se repetă votul, iar dacă se păstrează egalitatea de voturi, votul Președintelui este decisiv.

Consiliul Director se întrunește lunar sau în situații deosebite la cererea unui număr de minim 5 membri activi ai Asociației sau unui număr de minimum 3 membri onorifici, fondatori sau fondatori ai congresului MEDICS.

Art.30. Președintele Consiliului Director are următoarele atribuții:

 • reprezintă Asociația în fața instituțiilor științifice, administrative, guvernamentale și a altor societăți din țară și din străinătate;
 • definește strategia și scopurile Asociației pe termen lung;
 • prezidează Adunările Generale și prezintă rapoarte în cadrul acestora;
 • este responsabil de utilizarea fondurilor Asociației;
 • urmărește buna desfășurare a activităților Asociației;
 • în lipsa Președintelui sau în cazul incapacității acestuia de a își exercita atribuțiile acestea sunt preluate pentru o perioadă de maxim 3 luni per mandat al Președintelui de către: Vicepreședintele Relații Interne. Dacă Vicepreședintele Relații Interne se află în incapacitate de a prelua atribuțiile Președintelui sau refuză în scris să le preia acestea vor fi preluate în ordine de către Vicepreședinte Relații Externe pentru o aceiasi perioadă de maxim 3 luni per mandat al Presedintelui. Dacă Vicepreședintele Relații Externe se află în incapacitate de a prelua atribuțiile Președintelui sau refuză în scris să le preia acestea vor fi preluate în ordine de către Directorul Departamentului Științific pentru o perioadă de maxim 1 lună per mandat al Presedintelui. Dacă la sfârșitul perioadei de 3 luni de interimat în cazul preluării atribuțiilor de către Vicepreședintele Relații Interne sau Vicepreședintele Relații Externe sau de 1 lună de interimat în cazul Directorului Departamentului Științific, Președintele se află în continuare în incapacitate de a își exercita atribuțiile se convoacă de către Consiliul Director Adunarea Generală Extraordinară în nu mai mult de 15 zile de la terminarea perioadei de interimat, respectând normele prezentului statut, pentru a decide asupra încheierii de drept a mandatului acestuia, dacă se impune, și pentru a alege un nou Președinte;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Art.31. Vicepreședintele Relații Interne are următoarele atribuții:

 • coordonează activitățile celorlalți membri ai Consiliului Director;
 • definește tactica și scopurile Asociației pe termen scurt;
 • întocmește și propune Consiliului Director calendarul semestrial și calendarul anual de activități ale Asociației;
 • raportează lunar către Președinte;
 • preia atribuțiile Președintelui în lipsa acestuia sau în cazul incapacității acestuia de a le exercita, dar nu mai mult de 3 luni per mandat conform prevederilor prezentului Statut;
 • preia atribuțiile Vicepreședintelui Relații Externe în lipsa acestuia sau în cazul incapacității acestuia de a le exercita, dar nu mai mult de 3 luni per mandat al Vicepreședintelui Relații Externe. În cazul în care la sfârșitul perioadei de 3 luni de interimat Vicepreședintele Relații Externe se află în continuare în incapacitate de a își exercita atribuțiile se convoacă de către Consiliul Director Adunarea Generală Extraordinară în nu mai mult de 15 zile de la terminarea perioadei de interimat, respectând normele prezentului statut, pentru a decide asupra încheierii de drept a mandatului acestuia, dacă se impune, și pentru a alege un nou Vicepreședinte Relații Externe.
 • este responsabilul desemnat pentru activitatea voluntarilor;
 • întocmește și este responsabil alături de Directorul Departamentului Științific și de Președinte de contractele de voluntariat, de fișa de voluntariat, de fișa de protecție a voluntarului, de întocmirea certificatului de voluntariat și a raportului de activitate al voluntarului;
 • întocmește și actualizează împreună cu secretarul general registrul de evidență a voluntarilor precum și ține evidența acestora, a duratei și a tipului activităților desfășurate și evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul Director;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Art. 32. Vicepreședinte Relații Externe are următoarele atribuții:

 • contactează și menține legătura cu societăți cu profil științific, alumni SOMS, cu potențiali invitați, parteneri, sponsori sau reprezentanți media;
 • este responsabil de imaginea Asociației pe site-ul acesteia, paginile de social media și în presă, de formularea și actualizarea articolelor pe site;
 • definește strategia și scopurile asociației pe termen scurt și mediu în privința relațiilor externe;
 • raportează lunar către Președinte;
 • preia atribuțiile Vicepreședintelui Relații Interne în lipsa acestuia sau în cazul incapacității acestuia de a le exercita, dar nu mai mult de 3 luni per mandat al Vicepreședintelui Relații Interne. În cazul în care la sfârșitul perioadei de 3 luni de interimat Vicepreședintele Relații Interne se află în continuare în incapacitate de a își exercita atribuțiile se convoacă de către Consiliul Director Adunarea Generală Extraordinară în nu mai mult de 15 zile de la terminarea perioadei de interimat, respectând normele prezentului statut, pentru a decide asupra încheierii de drept a mandatului acestuia, dacă se impune, și pentru a alege un nou Vicepreședinte Relații Interne;
 • preia atribuțiile Președintelui în situațiile și condițiile prevăzute de acest regulament;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Art. 33. Directorul Departamentului Științific are următoarele atribuții:

 • organizează și coordonează manifestările științifice ale Asociației;
 • menține contactul cu membrii comunității științifice din țară și străinătate;
 • alcătuiește un calendar anual de manifestări științifice din țară și străinătate;
 • întocmește raportul punctajelor fiecarui membru activ la finalul fiecarui an universitar si păstrează evidența acestora;
 • întocmește și este responsabil alături de Vicepreședintele Relații Interne și de Președinte de contractele de voluntariat, de fișa de voluntariat, de fișa de protecție a voluntarului, de întocmirea certificatului de voluntariat și a raportului de activitate al voluntarului;
 • preia atributiile Președintelui în situațiile și condițiile prevazute de acest regulament;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Art. 34. Secretarul General are următoarele atribuții:

 • arhivează actele Asociației, procesele verbale, corespondența, cererile de aderare ale membrilor;
 • ține evidența membrilor Asociației;
 • întocmește procesele verbale ale întrunirilor științifice, ale Adunărilor Generale și ale întâlnirilor Consiliului Director;
 • arhivează lucrările prezentate cu ocazia manifestărilor științifice ale Asociației;
 • întocmește și actualizează împreună cu Vicepreședintele Relații Interne registrul de evidență a voluntarilor precum și ține evidența acestora, a duratei și a tipului activităților desfășurate și evaluării voluntarilor, pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul Director;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.

Art. 35. Trezorierul are următoarele atribuții:

 • ține evidența veniturilor și cheltuielilor Asociației;
 • se asigură de achitarea anuală a cotizației de către membrii activi și membrii asociați la termenele stabilite de prezentul regulament;
 • se asigură de plata taxelor de participare (în cazul existenței acestora) stabilite de Consiliul Director la atelierele, congresele sau alte evenimente științifice organizate de Asociație;
 • raportează lunar către Președinte;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și de acest Statut.
 • poate fi ajutat în activitatea sa de un contabil.

Art.36. Controlul financiar se exercită de către un Cenzor. Acesta poate fi și o persoană din afara Asociației.

Cenzorul are următoarele atribuții:

 • verifică cel puțin odată pe an modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 • poate efectua controale inopinate ale gestiunii Asociației;
 • participă la ședințele Adunării Generale, întocmește rapoarte și le prezintă anual spre aprobare acesteia;
 • poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 • poate convoca Adunarea Generală extraordinară în cazul constatării: unor deficiențe majore în modul de gestiune al Asociației, unor deficiențe majore în modul în care este administrat patrimoniul Asociației, a unor abateri grave de la normele reglementate de legislația în vigoare din România sau în cazul în care îi este împiedicată sau îngrădită activitatea așa cum este stabilită de prezentul Statut de oricare membru al Consiliului Director;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau Statut.

Mandatul Cenzorului este de 12 luni și intră în vigoare la începutul anului universitar.

Art. 37.

 1. a) Abrogat
 2. b) Abrogat
 3. c) Abrogat
 4. d) Abrogat
 5. e) Abrogat
 6. f) Abrogat

 

Capitolul IV

CONGRESUL MEDICAL INTERNATIONAL CONFERENCE FOR STUDENTS

 

Art 38 Este definit congresul Medical International Conference for Students (MEDICS) ca evenimentul organizat anual, sub egida Asociației, cu profil medical și biomedical, adresat studenților și tinerilor medici precum și specialiștilor din alte domenii biomedicale, ce reunește diverse conferințe și ateliere cu scopul promovării activităților de cercetare științifică.

Art. 39. MEDICS a fost fondat în anul 2016, avand drept membrii fondatori pe:

 1. Camelia Alexandra Acatrinei
 2. Călin Dumitru Cavaropol
 3. Alexandru-Andrei Dimancea
 4. Ioana-Florentina Grigoraș
 5. Victor Ștefan Ionescu
 6. Andrei Popa
 7. Mihai Stancu
 8. Diana Toma
 9. Cristina Vâjâitu

Calitatea de membru fondator MEDICS este permanentă și irevocabilă. Membrii fondatori MEDICS sunt scutiți de la plata oricărei cotizații de membru sau taxe de participare la congresul MEDICS sau orice alt congres organizat de Asociație.

Art.40. Este definit comitetul de conducere drept grupul de studenți mediciniști responsabil de organizarea, conducerea și deciziile aferente congresului MEDICS. Membrii fondatori sunt din oficiu membrii ai comitetului de conducere, avand drept de veto asupra oricărei decizii ce privește componența și activitatea comitetului de conducere al MEDICS precum și organizarea congresului MEDICS. Dreptul de veto al membrilor fondatori se exercita prin decizia a două treimi (2/3) din aceștia.

Art.41. Deciziiile privind desființarea, modificarea structurii, scopului, denumirii sau siglei congresului MEDICS se pot lua doar cu acordul unanim al membrilor fondatori ai congresului MEDICS.

 

Capitolul V

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Art.42. Asociația se dizolvă de drept în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării scopurilor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) reducerea numărului de membri sub limita fixată de lege (3 membri), dacă acesta nu a fost împlinit timp de 3 luni;

c) în orice alte situații prevăzute de legea aplicabilă.

Constatarea dizolvării se realizează la cererea oricărei persoane interesate.

Art.43. Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească, pronunțată de instanța competentă, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele situații:

a) dacă scopurile sau activitatea sa au devenit ilicite sau contrare ordinii publice;

b) când realizarea scopurilor este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) când Asociația urmărește alte scopuri decât cele pentru care s-a constituit;

d) dacă a devenit insolvabilă.

Art.44. Bunurile rămase în urma lichidării Asociației se vor transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu cel al Asociației.

DISPOZIȚII FINALE

Art.45. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile normelor legale imperative cuprinse în legislația în vigoare precum și cu dispozițiile Regulamentului Asociației ce va putea fi adoptat în viitor de către Adunarea Generală.

Art.46. Orice modificare adusă prevederilor prezentului statut se poate face doar prin includerea pe ordinea de zi la momentul convocării Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a propunerii de modificare a prezentului Statut. Nu se acceptă propuneri de modificări ale Statutului venite ca adăugări la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare în timpul desfășurării Adunării Generale.

Art.47. Orice prevederi contrare prezentului Statut sunt abrogate.

0
  0
  You don't have any products/memberships